SALE NU 70% KORTING!  Sale items kunnen niet worden geretourneerd. 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

1.1 De identiteit van de ondernemer:
Boetiek115 V.O.F
de Korf 20
2924 AH Krimpen aan den IJssel
0180-519961 info@boetiek115.nl
KvK-nummer: 76027333

BTW-nummer: NL860483095B01

 Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen en bestellingen van Boetiek115 via de webshop zijn deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Algemene voorwaarden”) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling of sluiten van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten ontlenen bij toekomstige bestellingen.

2.4 Zowel Boetiek115 als de klant erkennen de juridische geldigheid van elektronische communicatie, zoals tevens bepaald in Europese regelgeving.

 Artikel 3. Aanbiedingen en bestellingen

3.1 Alle aanbiedingen van Boetiek115 zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de klant door Boetiek115. Zolang Boetiek115 de bestelling niet aan de klant bevestigt, is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Indien de aanvaarding van de klant afwijkt van het aanbod van Boetiek115, dan is Boetiek115 hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.2 Door bij Boetiek115 te bestellen – via de website dan wel per e-mail – ontstaat na de bevestiging van Boetiek115 een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop betaling door de klant dient te volgen.

3.3 Boetiek115 behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Van een dergelijke weigering wordt de klant al dan niet met opgaaf van reden op de hoogte gesteld. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de rekening van de bank- of creditcardmaatschappij waarvan deze betaling afkomstig is.

3.4 Boetiek115 behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.5 Getoonde en/of verstrekte samples en modellen, alsmede opgaven van kleuren, maten, en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal, websites of social media van Boetiek115 zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 Artikel 4. Prijzen / verzendkosten / betaling / eigendomsvoorbehoud / wanbetaling

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.

4.2 Voor transport/bezorging binnen Nederland, met uitzondering van Caribisch Nederland, brengt Boetiek115 €5,- in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling.

4.3 Boetiek115 behoudt zich het recht voor om het in artikel 4.2 genoemde bedrag te conformeren aan de meest actuele tariefstelling voor deze diensten door DHL of een gelijkwaardige aanbieder van pakketdiensten.

4.4 Boetiek115 werkt in beginsel door middel van vooruitbetaling (online of vooraf per bankoverschrijving). Na een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend, maar voor het gebruik van iDeal kunnen de doorwerkelijke kosten worden berekend aan de klant. Na ontvangst van de gehele betaling verzendt Boetiek115 de bestelling van de klant. Alle artikelen blijven eigendom van Boetiek115 totdat de gehele betaling is ontvangen.

Artikel 5. Levering

5.1 Boetiek115 verzendt alle bestellingen in principe binnen 1-2 werkdagen (lees: maandag tot en met vrijdag bedoeld, met uitzondering van wettelijke feestdagen) na ontvangst van de bestelling via DHL (of een gelijkwaardige pakketdienst) naar het bij de bestelling aangegeven afleveradres. Mocht Boetiek115 hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de klant hiervan per e-mail bericht. Mocht de klant op moment van afgifte niet thuis zijn, dan kan de klant het pakket op een DHL punt in de buurt ophalen. Mocht het pakket niet binnen 3 weken worden opgehaald, dan zal het pakket door ons retour worden ontvangen. Boetiek115 zal het aankoopbedrag minus de verzendkosten aan de klant terugstorten.

5.2 De aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor de klant uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

5.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Het voorgaande geldt niet als (i) partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, (ii) er sprake is van overmacht aan de zijde van Boetiek115 of de door haar ingeschakelde derde(n).

5.5 Boetiek115 doet haar best om de website zo up-to-date mogelijk te houden. Echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dat geval neemt Boetiek115 zo spoedig mogelijk contact met de klant op.

Artikel 6. Herroepingsrecht / retournering / garantie

6.1 Na ontvangst door de klant van de bestelde artikelen via deze webshop of per e-mail heeft de klant een bedenktijd zoals beschreven in artikel 6.3.

6.2 De bestelde artikelen dienen bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 14 dagen na ontvangst door de klant per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen 14 dagen na ontvangst door de klant een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.

6.3 Indien de klant niet tevreden is over de bestelling via deze webshop of per e-mail, kan de klant binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel/de artikelen aangeven dat zij/hij het artikel/de artikelen wenst te retourneren. De klant kan hiervoor gebruik maken van het “Modelformulier voor herroeping”, beschikbaar op deze website. De klant kan ook het herroepingsrecht inroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring. De klant verzendt het (de) te retourneren artikel(en) met de pakbon direct, maar in ieder geval binnen veertien dagen na indiening van het voornoemde formulier of de ondubbelzinnige verklaring, aan Boetiek115. De klant draagt de kosten voor de retourzending.

6.4 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op wat hygiëne betreft gevoelige artikelen, alsmede gepersonaliseerde producten (lees: producten die speciaal voor de klant zijn gemaakt).

6.5 Heeft de klant de bestelde artikelen retour gestuurd, dan mag de klant deze omruilen voor een andere maat of het aankoopbedrag terugkrijgen, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.6.

6.6 Boetiek115 zal binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen de bank- of creditcardmaatschappij, welke gebruikt is tijdens het plaatsen van de originele bestelling, opdracht geven om het reeds betaalde bedrag aan de klant te retourneren.

6.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. Voorwaarde voor het daadwerkelijk gebruikmaken van het herroepingsrecht is dat de betreffende artikelen deugdelijk verpakt, compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de onbeschadigde en originele verpakking geretourneerd worden samen met de pakbon. Indien beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van een ondeugdelijke verzendverpakking of indien het poststuk onvoldoende gefrankeerd is, behoudt Boetiek115 zich het recht voor om de retourzending te weigeren.

6.8 Op basis van de wet heeft de klant recht op een deugdelijk product, dat aan de verwachtingen moet voldoen die de klant er redelijkerwijs van mag hebben. Boetiek115 zal een eventueel probleem met de deugdelijkheid van het product zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de klant voldoen dan kan de klant de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren.

6.9 De in dit artikel bedoelde garantie en het herroepingsrecht vervalt onder andere wanneer:
1. Het artikel gedragen en/of gewassen is (hiermee wordt niet het passen van de kleding bedoeld);
2. Het artikel door de klant beschadigd is en/of de klant getracht heeft de schade c.q. gebrek te herstellen;
3. De label(s) en/of andere toebehoren zijn verwijderd of ontbreken;
4. De klant de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd; en/of
5. Het artikel volgens de door de klant verstrekte specificatie(s) is vervaardigd.

 Artikel 7. Overmacht

7.1 Boetiek115 heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Boetiek115 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Boetiek115 kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Boetiek115 is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Boetiek115 zal alleen een beroep doen op deze uitsluiting van de aansprakelijkheid indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan.

 Artikel 9. Diversen

9.1 Indien de klant aan Boetiek115 schriftelijk opgave doet van een adres, is Boetiek115 gerechtigd aan dat adres alle (toekomstige) bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Boetiek115 schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Boetiek115 gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Boetiek115 deze Algemene voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Boetiek115 in strijd is/zijn met enig toepasselijk wettelijke voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Boetiek115 vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 Boetiek115 is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 Artikel 10. Klachtenregeling

10.1 Boetiek115 beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Zie hiervoor artikel 10.2 en verder van deze Algemene voorwaarden.

10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Boetiek115, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

10.3 Bij Boetiek115 ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Boetiek115 binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.4 De klant geeft Boetiek115 in ieder geval 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling, zoals beschreven in artikel 10.5.

10.5 Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot Boetiek115 (info@boetiek115.nl). Boetiek115 zal de klachten behandelen als beschreven in artikel 10.3. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

10.6 Een klacht schort de verplichtingen van de klant niet op, tenzij Boetiek115 schriftelijk anders aangeeft.

10.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Boetiek115, zal Boetiek115 naar haar keuze of de geleverde artikelen kosteloos vervangen, repareren of terugbetalen.

 Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Altijd op de hoogte blijven?

Volg onze socials en krijg regelmatig updates van de nieuwste collectie!
×